வகை · அரிசி

நெல் அல்லது அரிசி என்பது புல் வகையை சேர்ந்த ஒரு தாவரமாகும். இது தென்கிழக்காசியாவில் தோன்றியது.